Szereg homologiczny ważniejszych cukrów prostych

Cukry to związki zawierające w cząsteczkach grupy wodorotlenowe (hydroksylowe) obok grup aldehydowych lub ketonowych. Są to więc aldehydoalkohole lub ketoalkohole wielowodorotlenowe.
Cukry proste (tzw. monosacharydy) posiadają w cząsteczkach tylko jeden łańcuch atomów węgla. W rzeczywistości, cząsteczki cukrów prostych mają budowę pierścieniową - grupa aldehydowa lub ketonowa łączy się z jednym z pozostałych atomów węgla. Formy łańcuchowe, których budowę najłatwiej analizować, występują w śladowych ilościach w roztworach cukrów, w równowadze z formami pierścieniowymi. Wielocukry zawierają w cząsteczkach wiele połączonych ze sobą "podjednostek" - fragmentów cząsteczek cukrów prostych.

Najprostszym związkiem, od którego można "wyprowadzić" cukry, jest hydroksypropanal, czyli aldehyd hydroksyoctowy. Zwykle jednak, za najprostszy "aldehydocukier" (aldozę) uważa się aldehyd glicerynowy (2,3-dihydroksypropanal), a za najprostszy "ketocukier" (ketozę) - dihydroksyaceton (1,3-dihydroksypropanon). Poniższe schematy przedstawiają zależności pomiędzy budową cząsteczek typowych cukrów prostych o trzech do sześciu atomach węgla w cząsteczce. Schematy przedstawiają budowę form łańcuchowych narysowanych w tzw. konwencji Fischera - końce łańcucha węglowego są domyślnie skierowane za płaszczyznę rysunku, a wszystkie atomy i grupy boczne - przed płaszczyznę.
Symbol "D" w nazwach cukrów oznacza jeden z izomerów optycznych, w którego cząsteczce grupa OH połączona z "drugim od dołu" atomem węgla znajduje się po prawej stronie łańcucha węglowego ("dekstrus" - prawy). Każdy izomer D ma swojego odpowiednika - izomer L, którego cząsteczki są lustrzanymi odbiciami cząsteczek D.

Związek pomiędzy budową formy liniowej, a budową formy pierścieniowej glukozy i fruktozy przedstawia poniższy schemat.

Pierścieniowa cząsteczka glukozy nie jest płaska lecz tworzy tzw. konformację łódkową:

Opracował: MW 1997 i 2003, na podstawie podręczników chemii organicznej