PEDAGOG

Pedagog szkolny działa w oparciu, m. in., o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 11, poz. 114)

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

- określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

- systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem i innymi przejawami niedostosowania, prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa w tym zakresie, we współpracy z dyrektorem Szkoły, wychowawcami i rodzicami uczniów;

- prowadzenie działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem lub innymi przejawami niedostosowania społecznego;

- koordynowanie współpracy ze służbą zdrowia i policją w zakresie profilaktyki zagrożeń;

- wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki;

- planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

- opieka wychowawcza nad uczniami mieszkającymi w internacie lub na stancjach,

- składanie na posiedzeniach plenarnych Rady Pedagogicznej okresowych sprawozdań o sytuacji wychowawczej w Szkole i pracy pedagoga szkolnego.

Pedagog szkolny może również wykonywać część zadań szkolnego psychologa i doradcy zawodowego, w miarę posiadanych uprawnień. W szczególności może:

- prowadzić działania diagnostyczne dotyczące uczniów i sytuacji wychowawczych;

- organizować uczniom doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

- prowadzić lub organizować zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

- udzielać indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

- koordynować działalność informacyjno-doradczą Szkoły.

       
< < Powrót
Strona główna