Pojęcie mola. Podstawy obliczeń molowych

      W pierwszej połowie XIX w. rozwinęła się teoria atomistyczna. Około roku 1860, nie bez oporów, zaczęto stosować powszechnie pojęcia atomu i cząsteczki, w takim znaczeniu, jakie dziś poznajemy zaczynając naukę chemii w gimnazjum. Tak więc atom traktujemy jako najmniejeszą cząstkę pierwiastka chemicznego, a cząsteczkę, jako zbudowaną z atomów, najmniejszą cząstkę związku chemicznego.
      Przeprowadzając reakcje chemiczne w warunkach umożliwiających pomiary masy lub objętości reagentów, zauważono, że substancje wchodzące w reakcję lub w niej powstające pozostają w stałych stosunkach masowych (gazy - również objętościowych). Jest to odzwierciedleniem atomowej budowy materii - cząsteczka powstając z atomów zachowuje stosunek mas tych atomów. Na podstawie pomiarów tego typu ustalono, że najlżejszym atomem jest atom wodoru. Masy innych atomów i cząsteczek zaczęto wyrażać jako wielokrotności masy tego atomu. Z przyczyn, można powiedzieć, natury technicznej, za jednostkę masy atomowej uznaje się obecnie 1/12 masy atomu węgla, izotopu 12C, ale jej sens pozostaje taki sam - jest to, w przybliżeniu, masa najlżejszego atomu.
      Tak więc, masa atomowa, to masa atomu danego pierwiastka, wyrażona w jednostkach masy atomowej, a masa cząsteczkowa - masa cząsteczki danego związku, wyrażona w jednostkach masy atomowej (pomijając w tym miejscu kwestie izotopów, średnich ważonych itp.). Jednostkę masy atomowej można oznaczać, jako "u", choć wolę skrót "j. m. at." - odpowiednik amerykańskiej "amu" - "atomic mass unit".
      Z prawa zachowania masy wynika, że ilości reagentów w reakcji chemicznej są proporcjonalne do ich mas atomowych i/lub cząsteczkowych, z uwzględnieniem liczby atomów / cząsteczek biorących udział w reakcji.
      Masy atomowe znajdziemy w każdym układzie okresowym, podane zwykle do kilku miejsc po przecinku. W praktyce, najczęściej, wystarczy odczytywać masy atomowe z dokładnością do liczb całkowitych, może z wyjątkiem chloru, dla którego przyjęcie masy atomowej 35,5 j. m. at. jest obarczone błędem poniżej 1%, w przeciwieństwie do wartości "35". Dla przykładu: masy atomowe wodoru i tlenu, to, odpowiednio, 1 j. m. at. i 16 j. m. at.; masy cząsteczkowe wodoru, tlenu i wody - odpowiednio - 2 j. m. at, 32 j. m. at. oraz 18 j. m. at.       Rozważmy prosty przykład:

      Takie ilości - proporcjonalne w jakiś sposób do mas atomowych lub cząsteczkowych, są ze sobą porównywalne w przebiegu reakcji - odpowiadają liczbom atomów / cząsteczek w równaiu reakcji. Zaczęto więc używać pojęć: "gramoatom", "gramocząsteczka" ("gramojon" - dla reakcji jonowych). Dziś stosuje się jedno pojęcie: mol.
      Tak więc, w tradycyjnym znaczeniu, mol, to ilość substancji, której masa wyrażona w gramach jest liczbowo równa masie atomowej lub cząsteczkowej.
Równanie reakcji z przykładu zinterpretujemy zatem:
      Masę jednego mola danej substancji okreśłamy jako masę molową, M, i wyrażamy w jednostkach g/mol.
      Pozostaje jednak pytanie, jaki jest ten współczynnik proporcjonalności, który pozwala na przejście od jednostek masy atomowej do gramów - ile jednostek "mieści się" w jednym gramie? Otóż jest to tzw. liczba Avogadro, której nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego uczonego z XIX wieku, Amadeo Avogadro. Liczba ta wynosi, w przybliżeniu:
NA = 6,02·1023
      Jest to ogromna liczba, co warto zapamiętać, rozwiązując zadania, w których trzeba obliczyć liczbę atomów lub cząsteczek.
      Współczesna definicja mola odnosi się właśnie do liczby Avogadro: Mol to ilość materii, która zawiera liczbę Avogadro cząstek (atomów, cząsteczek, jonów itp). Definicja mola w układzie SI brzmi może trochę bardziej zawile, ale sprowadza się do przytoczonej.
      Pojęcie mola pozwala odnieść ilość substancji, wyrażoną w dowolny sposób, do mola tej substancji. Dotyczy to masy, liczby cząstek oraz objętości. Okazuje się przy tym że, dla gazów, objętość jednego mola, mierzona w danych warunkach, jest praktycznie niezależna od rodzaju gazu. W tzw. warunkach normalnych (0°C, czyli 273K, 1 atm, czyli 101325 Pa), mol dowolnego gazu zajmuje objętość ok. 22,4 dm3. Zależności pomiędzy masą, objętością i liczbą cząstek, a ilością substancji wyrażoną w molach (tzw. liczbą moli) przedstawia schemat, którego idea pochodzi z artykułu Bernarda S. Browna, A Mole Mnemonic, Journal of Chemical Education Vol. 68, N°12, December 1991:

      Przytoczone wzory pozwalają na szybkie przeliczanie masy na objętość lub liczbę cząstek, choć, oczywiście, takie obliczenia można wykonać również za pomocą proporcji. Np. chcąc obliczyć, ile cząsteczek zawiera 1kg wody, przekształcamy wzory:

      Warto sobie przy tym przypomnieć wzory działań na potęgach:

      Inny przykład, to obliczenie gęstości gazu w warunkach normalnych:

      Kilka przykładów typowych zadań:

1A. Jaką masę posiada 1,12 dm3 tlenu w warunkach normalnych?


 

1B. Ile atomów zawiera 1ng (1 nanogram = 10- 9g) ołowiu?


 

2. W jakim stosunku masowym połączone są siarczan(VI) miedzi(II) i woda w pięciowodnym siarczanie miedziowym (CuSO4·5H2O) ?


 

3. Jaką gęstość posiada w warunkach normalnych tzw. mieszanina piorunująca (mieszanina wodoru z tlenem, w stosunku objętościowym 2:1)?


 

Do grupy zadań "molowych" zalicza się też czasem zadania polegające na obliczeniu wzoru związku chemicznego na podstawie składu ilościowego - zawartości procentowej lub stosunku masowego pierwiastków. Oto kilka przykładów:

4. Jaki wzór ma piryt (tzw. złoto głupców, minerał tworzący żółte, błyszczące kryształy), który zawiera żelazo i siarkę w stosunku masowym 7:8?


 

5. Określ wzór związku zawierającego 22,4% węgla, 2,8% wodoru i brom, jeżeli wiadomo, że masa cząsteczkowa tego związku wynosi 214 u. (Zadanie pochodzi ze zbioru: S. Hejwowska i in., Chemia organiczna, Zbiór zadań 2, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2003)


 

6. Jaki wzór ma węglowodór, którego pary mają gęstość 39 względem wodoru?

Zadanie jest z pozoru beznadziejne - nie znamy zawartości pierwiastków, ani masy cząsteczkowej. Ale spójrzmy na to z drugiej strony - co jest wiadome. Po pierwsze, gęstość par względem wodoru, to "zaszyfrowana" informacja o masie cząsteczkowej. Ze wzoru na gęstość gazu wynika, że jest ona równa ilorazowi masy molowej i objętości molowej. Zatem stosunek gęstości dwóch gazów jest równy stosunkowi ich mas molowych. Z danych wiemy więc, że dany związek ma masę molową 39·2 = 78 g/mol.
Ponadto wiemy, że związek jest węglowodorem. Zawiera więc w cząsteczce n atomów węgla i, co najwyżej, 2n+2 atomów wodoru (ogólny wzór węglowodorów nasyconych to CnH2n+2). Stąd prosty wniosek, że masa cząsteczki złożonej z x atomów węgla (masa atomowa 12 u) oraz y atomów wodoru (masa atomowa 1 u), wynosi:
             12x + y = 78, przy założeniu y 2x+1
            Ponieważ 78:12 = 6 R 6, zatem szukany wzór to C6H6 - najpewniej - benzen. Można sprawdzić, że dla x = 5 , y = 18 - nie spełnia warunków zadania.

      Na zakończenie, małe zadanie domowe:
1. Oblicz, ile atomów żelaza jest zawartych w sześcianie o boku 1mm. Ile atomów przypada na jedną krawędź? (gęstość żelaza znajdziemy w tablicach)
2. Jaka jest różnica pomiędzy masą balonu w kształcie kuli o średnicy 10m i masie powłoki 100kg, wypełnionego helem, a masą powietrza wypartego przez ten balon? (średnia masa molowa powietrza równa się w przybliżeniu 29 g/mol)
3* Określ wzór związku pewnego pierwiastka z wodorem, jeżeli związek ten zawiera 12,5% wodoru. [Uwaga osobista od autora: Zadanie to pochodzi z jakiegoś starego zbioru zadań, nie pamiętam jakiego. Ja znalazłem jedno rozwiązanie, takie jak podane w odpowiedzi przez autora zbioru, natomiast moi, na wpół już legendarni uczniowie, Krzysztof C. i Aleksander Ś. znaleźli jeszcze dwa inne rozwiązania. Powodzenia!]

Uwaga
O ile w zadaniu nie jest podane inaczej, obliczenia przeprowadzamy dla warunków normalnych. Jeżeli zachodzi konieczność obliczeń dla innych warunków ciśnienia i temperatury, stosuje się równanie stanu gazu doskonałego, tzw. równanie Clapeyrona:

Opracował: MW 2005, na podstawie materiałów własnych

Literatura:

- Roman Mierzecki, Historyczny rozwój pojęć chemicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987;
- Krzysztof M. Pazdro, Prawo okresowości i struktura atomów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984

      Spis zawartości strony chemicznej
      Obliczanie ilości reagentów
      Strona główna